Hướng dẫn tìm file bất kỳ trong Linux và ví dụ cụ thể

Thông thường các webserver hoặc service bạn cài đặt trên server sử dụng 1 file quản lý cấu hình. Mỗi service lại có file cấu hình với đường dẫn khác nhau. Tập tin trên Linux rất nhiều bạn không nhớ hết cũng là tất nhiên . May thay Linux có một công cụ giúp mình dễ dàng tìm được đường dẫn của 1 file bất kỳ.

Ví dụ để tìm kiếm file cấu hình cho PHP, tên là php.ini sử dụng lệnh:

find / -name php.ini

Trong đó:

/ là đường dẫn thư mục bạn muốn tìm (mình sử dụng luôn thư mục gốc)

php.ini là tên file

Lệnh locate cũng có tác dụng tương tự nhưng không phải server nào cũng được cài đặt và sử dụng được, tuy nhiên bạn cứ thử xem:

locate php.ini

Hướng dẫn tìm file bất kỳ trong Linux và ví dụ cụ thể

Sau đây là 20 ví dụ đơn giản thường được sử dụng.

Phần 1. Tìm kiếm cơ bản

1. Tìm kiếm file theo tên file đầy đủ

# find . blogthuthuat.txt

Kết quả:
./blogthuthuat.txt

Lệnh trên sẽ tìm file có tên là blogthuthuat.txt ( dấu . đại diện cho thư mục hiện hành).

2. Tìm kiếm file theo tên không đầy đủ.

 # find /  -name blogthuthuat*

Kết quả:
/home/blogthuthuat1.php
/var/blogthuthuatabc.rar

Lệnh trên sẽ tìm trên toàn bộ hệ thống file có tên bắt đầu bằng “blogthuthuat”

3. Tìm kiếm file với phần mở rộng.

# find /home -name  *.php

Kết quả:
/home/blogthuthuat.php
/home/admin/login.php

Lệnh trên sẽ tìm trong thư mục /home những file có tên bất kỳ, miễn nó có phần mở rộng là .php

4. Tìm kiếm file ẩn

# find / -type f -name “.*”

5. Tìm kiếm file có owner là blogthuthuat

find /home -user blogthuthuat

Lệnh trên sẽ tìm kiếm tất cả những file trong thư mục home có owner là blogthuthuat

6. Tìm kiếm file có group là blogthuthuat

# find /home -group blogthuthuat

Lệnh trên sẽ tìm kiếm tất cả những file trong thư mục home có group là blogthuthuat

7. Tìm kiếm file được phân quyền 777

# find . -type f -perm 777

8. Tìm file chỉ có quyền read
# find / -perm /u=r
 
8. Tìm kiếm file rỗng

# find /tmp -type f -empty

9. Tìm kiếm file được chỉnh sửa trong vòng 50 ngày

# find / -mtime 50

10. Tìm kiếm file được chỉnh sửa trong vòng 50 – 100 ngày

# find / -mtime +50 –mtime -100

11. Tìm kiếm file vừa được tạo ra trong vòng 1 giờ

# find / -cmin -60

12. Tìm kiếm file có dung lượng 50M
# find / -size 50M
13. Tìm kiếm file có dung lượng lớn hơn 50M nhỏ hơn 100M

# find / -size +50M -size -100M

14. Tìm thư mục có tên blogthuthuat

# find / -type d -name blogthuthuat

15. Tìm kiếm trên nhiều thư mục
# find /opt /usr /var -name blogthuthuat.txt -type f

Lệnh trên sẽ tìm kiếm trên các thư mục /opt /usr  /var  tập tin blogthuthuat.txt

Phần 2. Tìm kiếm nâng cao, kết hợp với lệnh khác (rm, exec, cp, grep,..)

16. Tìm và xoá file có dung lượng trên 100M

# find / -size +100M -exec rm -rf {} ;

17. Tìm và chmod 644 file có phần mở rộng là .html

# find /usr/local -name “*.html” -type f -exec chmod 644 {} ;

18. Tìm file có phần mở rộng là .mp3 và copy file đó đến thư mục /tmp/MusicFiles

# find . -type f -name “*.mp3” -exec cp {} /tmp/MusicFiles ;
19. Tìm file có chứa nội dụng blogthuthuat
# find /home -type f -exec grep -l ‘blogthuthuat’ {} ;

20. Tìm file theo tên hoặc phần mở rộng hoặc kích thước (-o = OR)

# find / ( -name ‘*.txt’ -o -name ‘doc*’ -o -size +5M )

Lệnh trên sẽ tìm những file có phần mở rộng là .txt hoặc những file có tên bắt đầu bằng doc hoặc những file có kích thước lớn hơn 5M.

Hi vọng 20 ví dụ trên có thể giúp ích được cho bạn trong quá trình sử dụng Linux.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *