Hướng dẫn chỉnh sửa crontab trên VPS/Server

Crontab (CRON TABLE) nói một cách tóm tắt Cron là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống. Một ví dụ đơn giản: Chúng ta cần backup database tự động vào 2h sáng hàng ngày thì việc dùng cron là giải pháp tối ưu. Ở bài viết này blogthuthuat chỉ tập trung hướng dẫn các bạn các lệnh cơ bản và cách chỉnh sửa crontab mình sẽ không đi sâu vào cú pháp của nó.

Hướng dẫn chỉnh sửa crontab trên VPS/Server

1. Cài đặt Crontab

Hầu như tất cả VPS đều được cài sẵn crontab, trường hợp VPS không có bạn sử dụng lệnh crontab -l để kiểm tra nếu thấy output trả lại -bash: crontab: command not found thì VPS của bạn chưa được cài và cần cài đặt thủ công.

Lệnh cài đặt như sau:

yum install cronie

Start crontab và tự động chạy mỗi khi reboot:

service crond start
chkconfig crond on

2. Lệnh cơ bản crontab

cron schedule đơn giản là một text file, file này thường nằm ở /var/spool/cron. Bạn không thể tạo hoặc chỉnh sửa trực tiếp file cron với bất kỳ trình text editor nào, trừ khi dùng lệnh crontab.

Một số lệnh thường dùng:

crontab -e: tạo hoặc chỉnh sửa file crontab
crontab -l: hiển thị file crontab 
crontab -r: xóa file crontab

Phím chỉnh sửa:

Nhấn o (chữ o) để thêm dòng mới với nội dung
Để lưu lại và thoát bạn nhấn ESC, rồi gõ vào :wq nhấn Enter. 
/etc/init.d/crond restart (khởi động lại cron)

3. Ví dụ chỉnh sửa crontab cụ thể

Mình muốn thêm cron dưới vào lúc 2 giờ sáng hàng ngày để backup dữ liệu website:

0 2 * * * /bin/sh backup.sh

Đầu tiên chạy dưới và ấn Enter để tạo hoặc chỉnh sửa file crontab:

crontab -e

Nhấn o (chữ o) để thêm dòng mới với nội dung:

0 2 * * * /bin/sh backup.sh

Để lưu lại và thoát bạn nhấn ESC, rồi gõ vào :wq nhấn Enter.

Cuối cùng, nhớ khởi động lại cron daemon là hoàn thành:

/etc/init.d/crond restart

Bạn có thể dùng Editor nano để cho dễ chỉnh sửa bằng lệnh: EDITOR=nano crontab -e

Hướng dẫn chỉnh sửa crontab trên VPS/Server

Ở dưới cùng bạn sẽ thấy các phím tắt sử dụng khi thao tác với nano:

  • Ký hiệu ^ thay cho phím Ctrl
  • Ctrl+O: lưu file
  • Ctrl+X: thoát khỏi editor (có thể cần ấn thêm Y/N)
  • Ctrl+W: search

Nếu chưa cài nano editor thì sử dụng lệnh sau:

– CentOS:

yum install nano

– Ubuntu:

apt-get install nano

Chúc các bạn thành công!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *