Bảng các biến thư mục chung trong Microsoft

Các biến thư mục chỉ các thư mục được đặt khác nhau trên các nền tảng Windows khác nhau và thậm chí cả các máy tính cá nhân. Các biến này được sử dụng bởi cả ứng dụng hợp pháp và phần mềm độc hại khi truy cập, thay đổi hoặc tạo tệp hoặc thư mục. Trang này cung cấp tham chiếu cho các vị trí mặc định được tham chiếu bởi các biến thư mục phổ biến.

Để nhanh chóng mở vị trí thực tế được tham chiếu bởi một biến thư mục trên máy tính của bạn:

  1. Mở cửa sổ Windows Explorer (phím tắt là phím logo Windows + E ).
  2. Nhập tên của biến vào thanh địa chỉ, bao gồm dấu% ở đầu và cuối của biến (như %APPDATA% ). Nhấn Enter .
  3. Thư mục thực được đề cập đến bởi biến sẽ mở ra. Thư mục này có thể khác nhau giữa các máy tính.

LƯU Ý: Quy trình này chỉ áp dụng cho các biến được định nghĩa bởi% ký hiệu, chẳng hạn như %APPDATA% .

Trong Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 và Windows Vista, các thư mục biến được gọi là known folders . Trong Windows XP và Windows 2000, các thư mục biến được gọi là  CSIDL values.

Bảng các biến thư mục chung trong Microsoft

Vị trí mặc định của các biến thư mục chung trong các nền tảng khác nhau

%ALLUSERSPROFILE%

Windows XP and Windows 2000 C:Documents and SettingsAll Users
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista Referred to as %ProgramData%

%APPDATA%

Windows XP and Windows 2000 C:Documents and Settings<user name>Application Data
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista C:Users<user name>AppDataRoaming

<commonappdata>

Windows XP and Windows 2000 C:Documents and SettingsAll UsersApplication Data
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista C:ProgramData

 %CommonProgramFiles%

Windows XP and Windows 2000 C:Program FilesCommon Files
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista C:Program FilesCommon Files

 %HOMEPATH%

Windows XP and Windows 2000 C:Documents and Settings<user name>
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista C:Users<user name>

 %LOCALAPPDATA%

Windows XP and Windows 2000 C:Documents and Settings<user name>Local SettingsApplication Data
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista C:Users<user name>AppDataLocal

 %ProgramData%

Windows XP and Windows 2000 Referred to as %ALLUSERSPROFILE%
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista C:ProgramData

 %ProgramFiles%

Windows XP and Windows 2000 C:Program Files or C:Program Files (x86)
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista C:Program Files or C:Program Files (x86)

 %ProgramW6432%

Windows XP and Windows 2000 N/A
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista N/A for Windows Vista; varies on other platorms, see WOW64 Implementation Details

 %PUBLIC%

Windows XP and Windows 2000 N/A
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista C:UsersPublic

 $recycle.bin

Windows XP and Windows 2000 Windows recycle bin (hidden location)
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista Windows recycle bin (hidden location)

 <start menu>

Windows XP and Windows 2000 C:Documents and Settings<user name>Start Menu or C:Users<user name>Start
Menu
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista C:Users<user name>AppDataRoamingMicrosoftWindowsStart Menu

 <startup folder>

Windows XP and Windows 2000 C:Documents and Settings<user name>Start MenuProgramsStartup
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista C:Users<user name>AppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup

 %SystemDrive%

Windows XP and Windows 2000 C:
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista C:

<system folder>

Windows XP and Windows 2000 C:WinNTSystem32
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista C:WindowsSystem32

 %SystemRoot%

Windows XP and Windows 2000 C:Windows
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista C:Windows

 %TEMP%

Windows XP and Windows 2000 C:Documents and Settings<user name>Local SettingsTemp
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista C:Users<user name>AppDataLocalTemp

 %USERPROFILE%

Windows XP and Windows 2000 C:Documents and Settings<user name> or C:Users<user name>
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, and Windows Vista C:Users<user name>

 Theo Microsoft

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *